OBCHODNÍ PODMÍNKY

E-SHOP

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) upravují podmínky, pravidla a právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím pro nákup online kurzu a digitálního obsahu (dále též jen jako „kurz“, „digitální obsah“ nebo „produkt“) přes webové rozhraní www.poznaniduse.cz ) či prostřednictvím sociálních sítí jako jsou facebook, messenger, whatsapp, youtube a další provozované Spolkem ROZKVĚT ZDRAVÍ, z.s, IČ:04492595, nebo Marcelou Windsor-Topolskou IČ: 69606064,, místem podnikání Tolstého 39, Krnov 79401, zapsané v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Městský úřad Krnov  (dále též jen jako „Prodávající“).

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanským zákoníkem, dále jen „ObčZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“). Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, těmito obchodními podmínkami neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. V tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí prodávající vhodným způsobem na internetových stránkách www.poznaniduse.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti obou stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Nákup kurzu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. IV. OP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení OP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem OP). OP řeší i některé další otázky, které s nákupem kurzu nebo s užíváním internetových stránek www.zuzzihusarova.cz  souvisí. Přejeme si, aby pro vás naše produkty byly přínosné a aby čas strávený na našich webových stránkách byl pro vás příjemný a abyste přesně věděli, co u nás na webových stránkách a na našich sociálních sítích naleznete, jak celý proces nákupu produktu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřešíme vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto OP. OP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než kurz koupíte. Prosím, přečtěte si OP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním kurzu. Kontakty naleznete v čl. II. OP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Prosím, přečtěte si OP pečlivě. Tím, že kliknete na tlačítko „OBJEDNAT” či ve skupině “FB, Instagram, GOOGLE a další sociální sítích“, si zakoupíte kurz, mi dáváte signál, že jste OP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký popisují OP. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy my jako Prodávající především dodat vám kurz přesně podle popisu a vy jako Kupující zaplatit za dodaný kurz dohodnutou cenu). V OP máte k dispozici všechny podstatné informace. Víme, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah: Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek II. Důležité pojmy (definice) III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy IV. Kupní cena a platební podmínky V. Dodací podmínky VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet  VII. Odstoupení od kupní smlouvy VIII. Záruka, práva z vadného plnění IX. Ochrana osobních údajů X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů XI. Závěrečná ustanovení
 2. Důležité pojmy (definice)
 3. PRODÁVAJÍCÍ. Prodávajícím je: Marcela Windsor Topolská IČ:69606064 podnikání Tolstého 39, Krnov PSČ 79401 Kontaktní telefon: +420 603296778 Adresa pro doručování elektronické pošty: info@poznaniduse.cz
 4. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.zuzzihusarova.cz či na sociálních sítích “FB, Instagram, GOOGLE a další“ uzavře se mnou, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, kterou koupí kurz. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.
 5. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
 6. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele, ledaže je v daném ustanovení uvedeno, že se vztahuje na jakéhokoli Kupujícího.
 7. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.poznaniduse.cz a na sociálních sítích “FB, Instagram, GOOGLE a další“ vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky či s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 8. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávka a proces uzavření kupní smlouvy, technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy. 1.Kupující objednává kurz přes webové rozhraní, simpleshop.cz a na sociálních sítích “FB, Instagram, GOOGLE a dalších“, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Kurz lze objednat i mailem, přes vyplněný formulář mimo objednávkový systém. 2. POPIS KURZU. Na webovém rozhraní, simpleshop.cz a na sociálních sítích FB, Instagram, GOOGLE a dalších je uveden podrobný popis nabízených kurzů včetně detailního uvedení jeho obsahu, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace kurzů uvedené na webovém rozhraní a na sociálních sítích (FB, Instagram, GOOGLE a dalších) jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto kurzů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 3. OBJEDNÁNÍ KURZU. Pro objednání kurzu přes webové rozhraní obchodu, simpleshop.cz či na sociálních sítích FB, Instagram, GOOGLE slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte informace o objednávaném kurzu (výběrem dané položky ve formuláři a případně uvedením počtu), údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolíte způsob úhrady. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Nákupem souhlasíte s platnými obchodními podmínkami. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou. V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám. 4. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání vám ji zašlu. 5. Kupní smlouva ve formě objednávky je spolu s úplným zněním obchodních podmínek odeslána e-mailem kupujícímu, odesláním objednávky (kupní smlouvy) prodávající potvrzuje kupujícímu přijetí objednávky. Následně je kupujícímu rovněž zaslána faktura-daňový doklad společně s potvrzením o odeslání zboží.???nastavit proces seznámení se s obsahem OP.

 1. Kupní cena a platební podmínky

1.CENA KURZU. U jednotlivých kurzů je na webovém rozhraní a na sociálních sítích FB, Instagram, GOOGLE a dalších uvedena i jejich cena. Ceny jsou uvedeny bez DPH, v závorce pak včetně DPH. K ceně uvedené na webovém rozhraní již nejsou připočítávány žádné další poplatky. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní a na sociálních sítích FB, Instagram, GOOGLE a dalších uvedena. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „ODESLAT“) je již konečnou cenou. Objednávka je závazná. Odesláním objednávkového formuláře vzniká prodávajícímu povinnost zaplatit kupní cenu. Při prodeji kurzu na splátky je celková cena navýšena oproti platbě jednorázové. Výše jednotlivých splátek a celkové navýšení oproti jednorázové platbě je rovněž uvedeno v popisu jednotlivých kurzů na webovém rozhraní a na sociálních sítích FB, Instagram, GOOGLE a dalších sociálních sítích. 1.1.CENA ZBOŽÍ. U jednotlivého zboží je na webovém rozhraní a na sociálních sítích FB, Instagram, GOOGLE a dalších uvedena i jejich cena. Ceny jsou uvedeny v české měně, bez DPH, v závorce pak včetně DPH. K ceně uvedené na webovém rozhraní již nejsou připočítávány žádné další poplatky. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní a na sociálních sítích FB, Instagram, GOOGLE a dalších uvedena. Vzhledem k charakteru produktů vznikají náklady na dopravu spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „ODESLAT“) není konečnou cenou. Je k ní potřeba připočíst poštovné. Při prodeji zboží na splátky je celková cena navýšena oproti platbě jednorázové. Výše jednotlivých splátek a celkové navýšení oproti jednorázové platbě je rovněž uvedeno v popisu jednotlivého zboží na webovém rozhraní a na sociálních sítích FB, Instagram, GOOGLE a dalších sociálních sítích. 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u kurzu a zboží v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní a na sociálních sítích FB, Instagram, GOOGLE a dalších (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám kurz dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Pro případ splátkového prodeje jsou podmínky uvedeny v odst. 6 tohoto článku.  Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví. 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby: – bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě obdržíte v mailu či ve skupině na sociálních sítích (FB, Instagram, GOOGLE a dalších) po přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní a ve skupinách na sociálních sítích (FB, Instagram, GOOGLE a dalších) nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo eurech po předešlé dohodě. 5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 4 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v emailu nebo na sociálních sítích FB, Instagram, GOOGLE a dalších. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Konečná faktura (daňový doklad) je vždy vystavena k datu ukončení kurzu respektive výuky. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. 6. PRODEJ NA SPLÁTKY Kupní cenu je možné uhradit ve 2 splátkách, celková kupní cena je pak navýšena oproti situaci, kdy je kupní cena hrazena jednorázově. Konkrétní částky a doba splatnosti je uvedena na webovém rozhraní a na sociálních sítích FB, Instagram, GOOGLE a dalších u popisu kurzu a rovněž v prodejním (objednávkovém) formuláři. Kurz je dodán po uhrazení první splátky. V případě, že by některá z dalších splátek nebyla uhrazena ani do 7 dnů po její splatnosti, jsem oprávněna po předchozím upozornění odeslaném na vámi uvedenou elektronickou adresu, znepřístupnit vám další přístup ke kurzu až do okamžiku, kdy bude dlužná splátka uhrazena.

 1. Dodací podmínky
 2. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Po uhrazení kupní ceny vám bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu před zahájením kurzu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Kurz se koná živě online v předem stanovený den a čas, přístup na živé přednášky máte skrz členskou sekci nebo dostanete přímý odkaz na připojení emailem. Celý obsah kurzu je zpřístupněn v členské sekci, do které se přihlásíte na webovém rozhráním či ve skupinách sociálních sítích FB, Instagram a dalších s pomocí zaslaných přístupových údajů. Digitální obsah, jako jsou záznamy přednášek a texty v PDF jsou bez Vaší aktivní a živé účasti v kurzu, vypracování úkolů a projektů a přímé komunikace s lektorem bez hodnoty. Pouhé pasivní stahování a sledování digitálního obsahu není považováno za účast v kurzu a nezakládá nárok na vystavení potvrzení o absolvování kurzu. 2. DODACÍ LHŮTA. Datum zahájení kurzu je uveden vždy v objednávce, emailu nebo ve skupinách na sociálních sítích FB, Instagram, GOOGLE a dalších. Digitální obsah je dodán postupně zpřístupněním v členské sekci, kam se přihlásíte s pomocí přístupových údajů dodaných na vaši elektronickou adresu v den zahájení kurzu. 3. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu (digitální produkty), zboží a fyzické produkty mají náklady na dopravu. 4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP. 5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat pdf a s internetovým prohlížečem mezi dalšími.
 3. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, uživatelský účet.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet. Digitální obsah zpřístupňuji na základě vašich přístupových údajů pouze vám, jako Kupujícímu, zpřístupněním adresy webové stránky nebo ve skupinách sociálních sítích jako je FB, Instagram, GOOGLE a dalších, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a další. K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů či do soukromé skupiny sociálních sítí. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio a video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové a video kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový a vizuální výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu, byť se vám snažím předat ty nejúčinnější informace a postupy. UŽIVATELSKÝ ÚČET. K přístupu k uživatelskému účtu či soukromé skupině na sociálních sítích obdržíte přístupové údaje po úhradě kupní ceny, v den zahájení kurzu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu či skupině na sociálních sítích aktuální a pravdivé. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv anebo závažného porušení těchto OP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet či vstup do soukromé skupiny na sociálních sítích znepřístupnit či zrušit a rovněž vymáhat újmu tím vzniklou.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy Protože mi záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy (zahájení kurzu) distančním způsobem odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud kurz nesplní vaše očekávání, za předpokladu, že jste měli přístup k obsahu, současně odevzdali vypracovaná cvičení a akční kroky zadané v lekcích proběhlých před odstoupením od kupní smlouvy. V takovém případě prosím vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde a tento zašlete elektronicky na info@poznaniduse.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto OP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14 denní lhůtě odstoupit od smlouvy a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. V případě, že byste peníze chtěli vrátit na jiný bankovní účet, než ze kterého jste kurz platili, případně jiným způsobem, uveďte to, prosím, také. Pokud splníte podmínky garance, vrátím Vám kurzovné do 30 dnů od uplatnění garance spokojenosti. Spotřebitel však bere na vědomí, že pokud odstoupil od smlouvy, jejímž předmětem bylo poskytování služeb a prodávající s plněním již začal, pro podmínky navrácení kupní ceny se použijí pravidla uvedená v odst. 5 tohoto článku. Prodávající potvrdí kupujícímu nejpozději ve lhůtě 3 dnů od doručení formuláře pro odstoupení od smlouvy, jeho přijetí. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a OP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 4 dny po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní a nevhodnému chování v soukromé skupině na sociálních sítích, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem. Kupující jako spotřebitel nemůže odstoupit bez udání důvodů od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal (např. CD, DVD). V případě, že kupující jako spotřebitel odstoupí od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a prodávající s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. V případě, že kupující jako spotřebitel odstoupí od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a prodávající s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy je Prodávající oprávněna Kupujícímu okamžitě zrušit přístup i do přidružené skupiny na sociálních sítích, pokud byla takováto účast součástí nákupu produktu nebo služby. Je-li Vám společně s kurzem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

Záruka, práva z vadného plnění, reklamace 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ. 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ. 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt (kurz, zboží) při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Bez ohledu na to, zda jste spotřebitelem, odpovídám “výrobce” i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový (což by v našem případě znamenalo především nové přístupové údaje) a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopná vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit jeho součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu či pokynů. 6. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce. 7. Reklamace musí být uplatněna písemně a musí být učiněna do dvou měsíců od vadného poskytnutí služby. Uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na moji elektronickou adresu rozkvetzdravi@centrum.cz, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Není-li reklamace uplatněna včas, právo na reklamaci zanikne. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

 1. Ochrana osobních údajů

Prodávající jako správce osobních údajů Kupujícího, shromažďuje, zpracovává a užívá údaje o Kupujících jako subjektech údajů pro účely uzavření kupní smlouvy a v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) a s účinností od 24. 04. 2019 zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  Zásady zpracování osobních údajů najdete zde (klikněte zde) X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@poznaniduse.cz. 2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz 4. Pro řešení sporů je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr 5. Uvádíme, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.   XI. Závěrečná ustanovení 1.Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající. Smluvní vztah uzavřený smlouvou, tak končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. 2. Vezměte  prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 3. Tyto VOP jsou účinné od 1. ledna 2021

www.poznaniduse.cz