Správce dat

GDPR

Pravidla ochrany osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM REGISTRACE

POZNÁNÍ DUŠE

Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je subjekt ROZKVĚT ZDRAVÍ,z.s, se sídlem Tolstého 265/39, Krnov, 79401, IČO: 04492595, (dále jen „Správce“).

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZA ÚČELEM REGISTRACE a zasíláním NEWSLETTERU

Souhlasím s tím, aby Správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 016/679

zpracovávala tyto osobní údaje:

 1. jméno a příjmení:
 2. datum narození:
 3. telefonní číslo:
 4. e-mail:
 5. Výše uvedené údaje bude Správce zpracovávat za účelem registrace a pro marketingové účely, konkrétně rozesílání newsletterů Správce osobě, která dává tento souhlas. Tento souhlas je dáván na dobu 5 let. Osoba poskytující tento souhlas bere na vědomí, že Správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu platnosti souhlasu.
 6. Osobní údaje bude zpracovávat pouze Správce, případně osoba, se kterou má Správce řádně uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.
 7. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje subjektu spolku ROZKVĚT ZDRAVÍ na adresu Tolstého 265/39, Krnov, 79401.
 8. Subjekt spolek ROZKVĚT ZDRAVÍ informuje své zákazníky, že mají právo:
 9. Získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 10. Aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

III. Aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje.

 1. Aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 2. Aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.
 3. Vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce.

VII. V případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů.

SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY:

Vyplněním členské přihlášky nebo zaškrtnutím tohoto pole souhlasím s tím, aby Správce pořizoval fotografie mé osoby. Dále souhlasím s užitím pořízených fotografií, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny).

Prohlašuji, že jsem se seznámil/seznámila s obsahem tohoto “Souhlasu se zpracováním osobních údajů” a že výše uvedenému textu plně rozumím. Svůj souhlas jsem poskytl/poskytla dobrovolně a stvrzuji ho svým podpisem.

Ke stažení v PDF.